പലതുള്ളി – 3

Leave a Reply

Comment as a guest.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Hi, sir,
    Myself Johy jacob , VHSC 2000 & 2001 batch and you was our physics teacher . Me , Niju, Thomas ( Alanchrmery), sheena, Rathesh, vineetha, Vineesh, yesudas, hope you rember us.

Read Next

തുപ്പാക്കിയും ഞാനും !

പ്രകൃതിയെ അറിയാം , മൊബൈലിലൂടെ

ആർപ്പുക്കരയിലെ പ്രേതങ്ങൾ !

ആന , ഇരുട്ട് …. ഞാൻ !

Sliding Sidebar