പാതാളലോകം

Leave a Reply

Comment as a guest.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read Next

Fjords- കടലില്‍നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നദികള്‍!

Kazimierz Nowak എന്ന പോളിഷ് ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ശരിക്കും ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ വിരിമാറിലൂടെ വടക്കേ അറ്റം മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തു !

ബൈക്കൽ – ശുദ്ധജല സമുദ്രം !

Sliding Sidebar