ആർപ്പുക്കരയിലെ പ്രേതങ്ങൾ !

Leave a Reply

Comment as a guest.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. കറൻറ് പോയാൽ കസേരകൾ കൂട്ടി ടെൻറടിക്കുന്നതും, പൊറ്റക്കാടിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചുതള്ളുന്നതും മരത്തിനുമുകളിലെ ഇരിപ്പും എല്ലാം എനിക്കും ഉണ്ടാടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു രസത്തിന് കട്ടിലിനടിയിലേക്ക് നൂണ്ടു കയറി ടെൻറടിക്കാറുണ്ട്. ചില്ലറ പക്ഷി നിരീക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വൈകുന്നേരം അടുത്തുള്ള തൊടിയിലെ വള്ളികളിൽ ട്രപ്പീസുകളച്ചിരുന്ന നാകമോഹനെ നോക്കിച്ചെന്ന ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു പനയിൽ നിന്ന് തെങ്ങിലേക്ക് തെന്നിപ്പറന്നുപോയ വലിയ പറക്കും അണ്ണാനെയായിരുന്നു.. പറഞ്ഞാ നീണ്ടുപോവും.

    നൊസ്റ്റാൾജിയ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുന്ന എഴുത്ത് <3

Read Next

ഇനി കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യൂ !

കിടപ്പു മുറി തോൽപ്പെട്ടി വനമാക്കിയപ്പോൾ !

പലതുള്ളി – 3

ഫിഡ്ജെറ്റ് സ്പിന്നർ (FIDGET SPINNER)

Sliding Sidebar