വന്യതയിലേക്ക് !

Leave a Reply

Comment as a guest.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

സൈബീരിയൻ പര്യവേഷണങ്ങൾ

ടെക്‌സാസിലെ ബിഗ് ഫുട്ടും, ഫാം കച്ചവടവും

Kazimierz Nowak എന്ന പോളിഷ് ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ശരിക്കും ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ വിരിമാറിലൂടെ വടക്കേ അറ്റം മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തു !

Sliding Sidebar