കേരളം 2018 ഓഗസ്റ്റ് ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപും ശേഷവും

കേരളം 2018 ഓഗസ്റ്റ് ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപും ശേഷവും 1

NASA Earth Observatory images by Lauren Dauphin, using modified Copernicus Sentinel data (2018) processed by the European Space Agency and Landsat data from the U.S. Geological Survey.

Advertisements
കേരളം 2018 ഓഗസ്റ്റ് ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപും ശേഷവും 2
August 22, 2018
കേരളം 2018 ഓഗസ്റ്റ് ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപും ശേഷവും 3
February 6, 2018

 

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ