ഗോംഫോഥർ – ആനയല്ല , ആനയെപ്പോലിരിക്കും !

ഗോംഫോഥർ - ആനയല്ല , ആനയെപ്പോലിരിക്കും ! 1

അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒന്നര മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ മേഞ്ഞുനടന്നിരുന്ന തുമ്പിക്കയ്യന്മാരാണ് ഇവർ . പിന്നീട് നമ്മുടെ ആനകളാണ് ഭൂമിയിൽ ഇവരുടെ സ്ഥാനം കൈയടക്കിയത് . തെക്ക് ചിലി വരെയും ഇവർ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് ഫോസിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു .

Advertisements

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ