മുഖമില്ലാത്തവർ ! 1

മുഖമില്ലാത്തവർ !

Typhlonus nasus എന്ന ആഴക്കടൽ ഈലുകളാണ് Faceless Cusk എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മീനിന് കണ്ണുകൾ ഇല്ലായെന്ന് മാത്രമല്ല , പ്രത്യേകിച്ചൊരു മുഖവും കാണാനില്ല. എന്നാൽ തൊലിക്കടിയിൽ ഏതാണ്ട് […]

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ