ജന്തു ലോകത്തിലെ ചാവേർ!

ജന്തു ലോകത്തിലെ ചാവേർ! 1

മലേഷ്യൻ ഉറുമ്പുകൾ (Camponotus saundersi) Carpenter ants ൽ പെട്ടവയാണ്. ഇവയുടെ ഇളം തലമുറയിൽ പെട്ട ഉറുമ്പുകൾ പടയാളികളുടെ ജോലി ആണ് നോക്കുന്നത്. ശത്രുക്കളായ മറ്റൂ കുഞ്ഞു ജീവികളോ മറ്റു ഉറുമ്പുകളോ ആക്രമിക്കാൻ എത്തിയാൽ ആദ്യം ഇവർ അവരെ ആക്രമിച്ചു , തന്റെ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഉറുമ്പുകളിൽ നിന്നും അകറ്റും. (സാധാരണ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുടുബാങ്ങങ്ങളെ രക്ഷിക്കനാണിത്) പിന്നീട് രക്ഷയില്ലാതെ വന്നാൽ BOOM !!!! …..സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും തെറിക്കുന്ന വിഷമയമായ ദ്രാവകം ശത്രുവിനെ കൊല്ലുകയോ ആട്ടി പായിക്കുകയോ ചെയ്യും!

Advertisements

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഉറുമ്പുകൾക്ക് mandibular ഗ്ലാന്റുകളുടെ വലിപ്പം കുറച്ചു കൂടുതലാണ്. ഈ glands നിറച്ചു വിഷമയമായ കെമിക്കലുകൾ ( polyacetates, aliphatic hydrocarbons, and alcohols) ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപകട സമയത്ത് ഈ അവയവങ്ങൾ വീണ്ടും വീര്ക്കുകയും അവസാനം അതിശക്തമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും ( autothysis).

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ