തീരമില്ലാത്ത കടലുണ്ടോ ?

തീരമില്ലാത്ത കടലുണ്ടോ ? 1

ഉണ്ട് …. അങ്ങിനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് . അറ്റ്ലാന്റ്റിക്കിലെ സര്‍ഗ്ഗാസോ കടല്‍! ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റ്റിക് സമുദ്രത്തിനുള്ളിലെ ഒരുപ്രത്യകസ്ഥലത്തിന്‍റെ പേരാണ് സര്‍ഗ്ഗാസോ കടല്‍ എന്നത്. പിന്നെങ്ങനെ ഇതിനു തീരമുണ്ടാകും!

Advertisements

The Sargasso Sea, located entirely within the Atlantic Ocean, is the only sea without a land boundary.

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ