ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ !

ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ! 1

ബൾഗേറിയയിലെ Prohodna ഗുഹയുടെ മുകളിലാണ് “ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ” അഥവാ Oknata എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടു ദ്വാരങ്ങൾ ഉള്ളത് . 262 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ഗുഹക്ക് ഇരുവശത്തും ഓരോ പ്രവേശനകവാടങ്ങൾ ഉണ്ട് . ഇതൊരു Karst ടൈപ്പ് ഭൂഭാഗമാണ് (Karst is a special type of landscape that is formed by the dissolution of soluble rocks, including limestone and dolomite. Karst regions contain aquifers that are capable of providing large supplies of water) . പുതിയ/ആധുനിക ശിലായുഗം മുതൽക്കേ ഇതിനുള്ളിൽ മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു .

Advertisements

ഫോട്ടോഷോപ്പുകാര് “പണി ” തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് കണ്ട് വെച്ചോളൂ ! ചിത്രം : വിക്കി മീഡിയ കോമൺ(സെൻ)സ് (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prohodna_Cave2.jpg)

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ