ധ്രുവദീപ്തി

ധ്രുവദീപ്തി 1

അറോറാ ബോറിയാലിസ് അഥവാ ധ്രുവദീപ്തി ഐസ്ലാൻഡുകാർക്ക് പുത്തരിയല്ല . ആർട്ടിക് വലയത്തിനടുത്താണ് അവരുടെ താമസം . പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായ അറോറ , തലസ്ഥാനത്ത്‌ ട്രാഫിക് ജാം വരെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത് . അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്നത്രെ !

Advertisements

Image : Gsigurjons photography (07.10.18)
Taken with Nikon D3300 and with Samyang 14mm f2,8 lens Iso was 800-1600 and sec 3-30

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ