ഈജിപ്തുകാർ എങ്ങിനെയാണ് മണലിൽക്കൂടി കല്ലുകൾ നീക്കിയത് ?

Leave a Reply

Comment as a guest.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read Next

നൂബിയൻ ഐബക്സ്

പായ്മരത്തണലില്‍ !

ഒറ്റപ്പെട്ട കടല്‍ പാറകള്‍

ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ !

Sliding Sidebar