വിചിത്രമായ ഒരു ഇണചേരൽ!

വിചിത്രമായ ഒരു ഇണചേരൽ! 1

ചിത്രം നോക്കൂ. ഇത്തരത്തിൽ മുഖാമുഖം ഇണചേരുന്ന ഒരേയൊരു പക്ഷിയെ ഭൂമിയിലുള്ളൂ! സകല തലതിരിഞ്ഞ പക്ഷിമൃഗാദികളും വസിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിലെ വടക്കൻ ദ്വീപിലാണ് ഇവറ്റകളും പറന്നു നടക്കുന്നത്. പേര് സ്റ്റിച്ച് ബേർഡ് (Notiomystis cincta) അഥവാ hihi bird. ഈ പക്ഷികുടുംബത്തിൽ ഈയൊരു വർഗം മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ. ആണിനേയും പെണ്ണിനേയും നിറവും, രൂപവും വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം നിലത്തിറങ്ങുന്ന ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരം തേനും, ചെറുപഴങ്ങളുമാണ്.

Advertisements

Photo by Tom Lynch & Wiki

വിചിത്രമായ ഒരു ഇണചേരൽ! 2

If you want to keep this site alive, please disable your adblocker or whitelist this site!

Then refresh your browser. Thanks.

ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ.

അതിനാൽ ആഡ്ബ്ലോക്കർ നിർജ്ജീവമാക്കിയ ശേഷം  സൈറ്റ് വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

ജൂലിയസ് മാനുവൽ